އިންޑިއާގެ ތާރީޚީ ބިނާއަކަށް ގެއްލުންދިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޓައުނެއްކަމަށްވާ ހަމްޕީގައި ހުންނަ ތާރީހީ ބިނާއަކަށް (މޮނިއުމެންޓަކަށް) ގެއްލުންދިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޔުނެސްކޯގެ ހެރިޓޭޗް ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މޮނިއުމެންޓަށް ގެއްލުންދޭ ވީޑިއޯވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނެޓްގައި ދައުރުވާން ފަށައިފައެވެ. މިވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ތިންމީހަކު ވެގެން މޮނިއުމެންޓައް ގެއްލުންދީ ބިމާހަމަކޮށްލައެވެ.

ވީޑިއޯ އިންޓަރނެޓްގައި ދައުރުވާން ފެށުމާއެކު ގިނަބަޔަކުވަނީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

މޮނިއުމެންޓައް ގެއްލުންދޭ ތިންމީހުންނާއި އަދި އެމަންޒަރު ވީޑިއޯކުރި މީހާ އިންޑިއާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ އަރކިއޮލޮޖިސްޓިކް ސައިޓުތައް ބަލަހައްޓާ، އަރކިއޮލޮޖިސްޓިކް ސާރވޭ އޮފް އިންޑިއާ (އޭއެސްއައި) ގެ ފަރާތުން އެމައްސަލަ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ހަމްޕީއަކީ 16 ވަނަ ގަރުނުގެ އާސާރީ ތަންތަން ގިނައަދަދަކަށް ހުންނަ ޓުއަރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޓައުނެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް