ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު - ފޮޓޯ: ޕޮލިސް މީޑިއާ

ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީގަށް ރަސްގެތީމު މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރަސްގެތީމު މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތުޙުމަތުގައި ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ މީހަކީ ރ. ރަސްގެތީމު، ފިނިރޯޅި، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (34އ) އެވެ.

"އަޙްމަދު މުޙައްމަދުއާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 4005166 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެން" ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް