ޑައިވިން ދޯންޏެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދާތީ އެމްއެންޑީއެފްއިން އެހީވާން ފަށައިފި

މާލެ އަތޮޅު ލަކްސް ރިސޯޓް ކައިރީ ޑައިވިން ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ދާތީ އެމްއެންޑީއެފްއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނިގޮތުގައި މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:20 ކަން ހާއިރުއެވެ.

ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި މި ދޯނި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަވެފައެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް