މޫސުން ގޯސްވެ ހުވަދު އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެެރެފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެރި، އަދި ވިލާގަނޑުގައި 40 ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ހުވަދު އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހުދު އިންޒާރު ނެރޭކަމަށެވެ.

އެސަރަހައްދަށް ހުދު އިންޒާރު ނެރެފައި ވަނީ މިރޭ 23:00 އިން ފަތިހު 03:00 އަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް މޫސުން ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ވައިޖެހޭނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އިރުދެކުނާއި ދެކުނުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން، ގަޑިއަކު 6 މޭލާއި 16 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށާއި، ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.  

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ