ލޯންޗެއް ހުއްޓި 20 މީހުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ލޯންޗެއް ހުއްޓި 20 މީހުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ލޯންޗެއްގައި ދަތުރު ގޮސް އުޅުނު ބަޔަކު ކޮއްދިއްޕަރު ކައިރިން ހާލުގައިޖެހިފައިވާކަމަށާއި، މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 17:12 ހާއިރުކަމަށެވެ.

އަދި އެސަރަޙައްދުގައި މެރިން ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން މެރިން ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގައި މިހާރު މާލެ ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން މެރިން ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގައި މާލެ ބާލަނީ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން

"މީގެ ތެރޭގައި 3 ފިރިހެނުން. 7 އަންހެނުން، 10 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ. އަދި އޭގެތެރެއިން 4 ކުދިންނަކީ 3 އަހަރުގެ ދަށުގެ ކުޑަކުދިން" ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދަކީ މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުމަތީގެ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގަމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންދަނީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ދަތުރުކުރުމަށް އިލްތިމާޒް ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް