އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުން ވައްކަން ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެދުނު 09:00 ހާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

"މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުން 2 ސީޕީޔޫއާއި ޕްރިންޓަރެއްގެ އިތުރުން ސްކޭނަރެއް ވަގަށްނަގާފައިވޭ." ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިމައްސަލަ ތަޙުޤީގުކަރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ