މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

މާލޭ ގެއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެމްބިއުލާންސްގައި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 06:25 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

"އެމީހާގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން." ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނާ ފެނިފައިވަނީ މައްޗަންގޮޅީ ކުދިރަތްމާ ގޯޅީގައި ހުރި ގެއަކުން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެމީހާ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހޯދުމަށްޓަކައި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާތީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވަނީ ސާފުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ