ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސްހިފުން މަނާ ކުރަން މަޖިލިސްއަށް ހުށައަޅައިފި

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ބިލްގައި ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން މަނާ ކުރުން ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު ސަރުކާރުން އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފައިވާ މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ބިލްގައި ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފުމުގެ އިތުރުން އެންވެރިކަން ކުރުން ފިޔަވައި ދާ ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން ވެސް މި ޤާނޫނުން މަނާ ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ދާ ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ޤާނޫނުން ލިބިދެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ބިލްގައި އޯފްޝޯ ޕްލެޓް ފޯމް ގާއިމް ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ވެސް ސަރުކާރަށް ދީފައިވެއެވެ.

ބިލްގައި ބުނެފައިވަނީ، އޯފްޝޯ ޕްލެޓް ފޯމްތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ސަރުކާރުން ހަދާ ޤަވައިދެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ބިލްގައި ބުނާގޮތުން، މިބިލް ފާސްވުމުން ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

 1. ކަންްވާރު ދޮންބެ

  އެހެންވީމާ ނަނުފައްތައިގެން ނާއި ކަންވާރު ބޭނުން ކޮށް ގެން ކުރާ މަސްވެރިކަން މާ ބިރުވެރި! ކަންވާރު ކަނޑާލީމާ މުޅި މޫދުގައި އެ ޕްލާސްޓިކު ކަންވާރު އޮވޭ! ހަލާކެއް ނުވޭ! ބޮނޑި ވަރެއްހެން މުޅި މުރަކަތަކުގައި އޮޅެނީ! އެކަމަކު ދަނގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފާމީހުން މާ ކާމިޔާބު! ދެން ކޮޓަރި ތެރޭ އޮވެ ބުއްފުޅިބޮއެގެން މަސްވެރިކަމުގެ ހާލަތު ނޭގޭ ބު**ޗެއް ގާނޫނު ހެދީމަ ވާގޮތް ތިފެންނަނީ! އޭނަ އެވިސްނާ ގޮތުން ނަމަ އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުލިބޭގޮތަށް!

 2. Boss

  Thandhoru neygey meehun verinnah lrema vaa goi. Dhonmeehun rulhi anna kameh dhagandu jahaigen mas hiffun aee..ehenve anni ******thi kohgen ulhey kameh kamah fennanee thikantha thee.

 3. ބޯވާ

  ދެން ބޯވާ ވެސް ނުނަގަ ތިބެންވީ ތަޅޭ

 4. Remind

  Mistakes canot be revoked it will definitely damage MDP with such policymakers

 5. Firaa

  Ahuremenn maussverikann kuraane ahuremennah faseyha gothakahh lady roadhi eiee sarukaarunn dhey eahcheah nunn Kihaaa bodu bal****hh???

 6. Ahumadhu# Hulhumale

  Dhuniyeyge hurihaa gaumu thkugaives sport eh gothah kuramun anna kameh thee,thiyahvure bio diversity ah gehunvey kuni kalhumas alhaigen masbeynumunves

 7. Dhagadun mas HIPAA meehaa

  Mi kanthah huhdhakuran Vee dhagadu nuhifaane kudhimaheh beyond vaa mas nagaane ekam enn jahaigen mas baanaa meehun nagaane bulheega jehey konme ehcheh.

 8. މީހެއް

  I am sure there are many other important things to be done before this, how aboug do those things first

  8
  2

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް