ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިއަދު އިފުތިތާޙުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުސްމާންއެވެ.

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން، އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު އުސްމާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސަރުކާރުން ފަށްޓަވާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުންވެސް ބައިވެރިވި ބައިވެރިވުން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިފުތިތާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ހައިކޯޓުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރެއްވި ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ހަވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފު، ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރަޝީދާ އަށާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނީޝާ އަދި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނާހިދާއަށް ބިއްލޫރިފުޅި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު އުސްމާންއެވެ.

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބިއްލޫރިފުޅި މިހާރުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ