ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ކެންޑިޑޭޓް ޙުސައިން ޘަޤީފް - ފޮޓޯ: އަވަސް

މަޖިލިސް 2019: ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރުތައް (ވަގުތުން)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، އިންތިޚާބީ މަރުކަޒުގައެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރުތައް ދާއިރާތައް ވަކިން:

ހޯރަފުށި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ސަލީމް، ރަބީޢުމަންޒިލް، ހއ.ހޯރަފުށި (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ޔާގޫތުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި (ޕީޕީއެމް)

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ނަޞީރު، ރަށްމެދުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ޝިފާއު، ބުލްބުލާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އާދަމް މޫސާ، ދަނބުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، އުސްހަކުރުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ބާރަށު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް ޝުޖާއު، ސައުދީމަންޒިލް، ހއ.ބާރަށް (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، އޯޝަންވޭވް، ހއ.ތަކަންދޫ (އެމްޑީޕީ)

ދިއްދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙައްމަދު، ފުނަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޙުސައިން ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6629 (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުﷲ ވަހީދު، ބޮކަރުމާގެ، ހއ،ދިއްދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ޙަސަން، ދާންނާގެއާގެ، ހއ.ދިއްދޫ (ޕީޕީއެމް)

ކެލާ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މ.ހިލްއިންދަގާރޑަން، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަލީ ޢާރިފް، ގ.ވަށަފަރު، މާލެ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އާދަމް ފާޟިލް، ގ.ނޭވީބްލޫ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު އަޙްލާމް، އަސްދޫ، ހއ.ކެލާ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޠޫބާ ރަޝީދު، ފަށަނާ، ހއ.ކެލާ (އަދާލަތު ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ރަތްކެޔޮގެ، ހއ.ކެލާ (އެމްޑީޕީ)

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިދުރީސް ޢަބްދުﷲ، އިރުދޯދި، ހދ.ހަނިމާދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، މާފޮޅޭވިލާ، ހދ.ނައިވާދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޙުސައިން ޝަހުދީ، ސާހިލް، ހދ.ހަނިމާދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

ނޮޅިވަރަން ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ނާހިދު ޙަސަން، ރޯޒްވިލާ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ، ފަޒާ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިސްމާޢީލް ނަޞީރު، އާފަސް، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިޤްބާލް އާދަމް، ގ.ވަށަވަފު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ހުސައިން އަރީފް، ދިވެހި، ހދ.ނޮޅިވަރަން (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އިބްރާހީމް ރަމީޒް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 05-2-149 މާލެ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - އަޙްމަދު ޢަލީ، ފުނާޑު، ޒިންދާ، ޏ.ފުވައްމުލަށް (އެންޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހ.ގަދަގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، އިޒުރުވާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން (އަމިއްލަގޮތުން)

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޙުސައިން ޒިޔާދު، ޖަވާޙިރުގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޙުސައިން ޘަޤީފް، ހިސާން، ހދ.ވައިކަރަދޫ (އަދާލަތު ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް، ލީސަންގެ، ހއ.ފިއްލަދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ނަޞްރުﷲ އިސްމާޢީލް، އިރަމާގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަތީފް، މިޖާޒް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (އެމްޑީޕީ)

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިސްމާޢީލް، ހާލި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ރަމީޒު، ޔޫރަޕް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު އާދަމް، އަންބަލަން، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު، މއ.ރާރޮހިގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު، ނޫރާނީމާގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަހީމް، ބެނިސަން، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - ޙުސައިން ޢަލީ، ބަބޫގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)

މަކުނުދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ރާޢީ، ދަފްތަރު ރސ ނަންބަރު 8076، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ، ރޯޒަރީ، ހދ.މަކުނުދޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަނާރާ ނަޢީމް، ހ.ގުރަސް، މާލެ (އަދާލަތު ޕާޓީ)

ކަނޑިތީމު ޕާޓީ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ފަޔާޟް ޔޫސުފް، ދުނގެތިމާގެ، ށ.ފޭދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްހަކީމް، ދަނބުރުށްދޮށުގެ، ށ.ބިލެތްފަހި (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ޢާރިފް، ރަތްވިލާގެ، ށ.ކަނޑިތީމު (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން، މއ.ރިހިތަރި، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ، އަސަރީގެ، ށ.ކަނޑިތީމު (އަމިއްލަގޮތުން)

މިލަންދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް މަންޞޫރު، ޖީޒާ، ށ.މިލަންދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ފަރެސް، ށ.މިލަންދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަލީ ރިޔާޟް، ހެޕީލޭންޑް، ށ.މިލަންދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަލީ ރަޝީދު، ކެނެރީގެ، ށ.ފީވަށް (އަމިއްލަގޮތުން)

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ހުސައިން ވަޙީދު، ހުވަނދުމާގެ، ށ.ފޯކައިދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް، ދޫވެހި، ށ.ފޯކައިދޫ (ޕީއެންސީ)

ފުނަދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަލީ ސަލީމް، ޗާނދަނީގެ، ށ.މާއުނގޫދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ފާއިޒް، ނިވައިދޮށުގެ، ށ،ފުނަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ޑޭޒީމާގެ، ށ.ޅައިމަގު (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު، ގުޑްލަކް، ށ.ފުނަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ޢީސާ، ހިތްފަސޭހަގެ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަލީ މަޢުރޫފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4892، މާލެ (އެމްޑީއޭ)

މަނަދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ހާރޫން، ހުޅަނގުގެ، ނ.މަނަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ޚަލީލް، އެލްފާޝޯ، ނ.ވެލިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް އަސްލަމް، ނޫރުވާދީ، ނ،މަނަދޫ (އެމްޑީއޭ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޙުސްނީ މުބާރަކް، ގަސްކަރަ، ނ.މަނަދޫ (ޕީއެންސީ)

ވެލިދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޞްޠަފާ އާދަމް، ބީޗްހެވަން، ނ.ވެލިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ޢައްބާސް، ވެލާނާގެ، ނ.ވެލިދޫ (އެމްޑީއޭ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ނޫރުވާދީ، ނ.މަނަދޫ (އެމްޑީޕީ)

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޔޫނުސް ޢަލީ، ލަކީސްޓަރ، ނ.މިލަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މަރްޔަމް ޝިޔާނާ، ހުދުވެލި، ނ.ހޮޅުދޫ (އެމްޓީޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7483، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު ޙަމްދާން ނާޞިރު، ބްލޫރެސްޓް، ނ.ހޮޅުދޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު، ވީވަރު، ނ.މިލަދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޙަސަން އަޙްމަދު، ހަޒާރީގެ، ރ.އަލިފުށި (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ފަލާހް، ސިމްލާ، ރ.އިންނަމާދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ހުސައިން އަސްލަމް، ވައިލެޓްވިލާ، ރ.ރަސްމާދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިސްމާޢީލް ޢަލީ، ދެކުނުގެ، ރ.އިނގުރައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އަޙްމަދު ޙޫސައިން، ފެހިވިލާ، ރ.ކިނޮޅަސް (އަދާލަތު ޕާޓީ)

ދުވާފަރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު އަރީޖު، ހުދުވިލާ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ، ހުޅުމާލެ، ފުލެޓް ނަންބަރު 02-3-100 (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ޢަލީ، ވިލުނުއަލި، ރ.ކަނދޮޅުދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު، ސޭޑީސައިޑް، ރ.ކަނދޮޅުދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޙައްމަދު އާދަމް، ތިލިންފަރު، ރ.ކަނދޮޅުދޫ (އެމްޑީއޭ)

އުނގޫފާރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުލްމަތީން މުޙައްމަދު، ނާރެސް، ރ.ހުޅުދުއްފާރު (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިލްހާމް އަޙްމަދު، އޯކިޑްމާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހިމިތީގެ، ރ.އުނގޫފާރު (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ސަތަރުގެ، ރ.ފައިނު (އެމްޑީޕީ)

އަލިފުށި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، މ.ޖަވާހިރުވާދީ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ޙޫސައިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3840، މާލެ (ޕީއެންސީ)

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު، ރޯސްމާގެ، ގދ. ގައްދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އާދަމް ޝަރީފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2762، މާލެ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، އަމަން، ނ.ވެލިދޫ (އެމްޑީޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ހުސައިން ޝިހާމް، ނިޔާމަ، ރ.މަޑުއްވަރީ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އާދަމް ޝިހާމް، ލިލީމާގެ، ރ.މަޑުއްވީ (އެމްޑީޕީ)

ތުޅާދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ޒަހީން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2109، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ހިސާން ހުސައިން، މ.ނޫހިރި، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު އަތީފް، ފަނާރު، ބ.ތުޅާދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިބްރާހީމް އަފީފް، ގުލްބަހާރުގެ، ބ.ތުޅާދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

އޭދަފުށި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ފައިސަލް، އެވަރޗާންސް، ބ.އޭދަފުށި (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޔޫސުފް މޫސާ، ދޭދަރުގެ، ބ.އޭދަފުށި (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު އާރިފް، މއ.އެވަގްލޯރީ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު ސަލީމް، ހ.ފަށަން (ޕީޕީއެމް)

ކެންދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ރިޟާ، ގުލްޒާރުގެ، ބ.ކަމަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ލަތީފް، ރިޔާޒް، ބ.ދަރަވަންދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަލީ ހުސައިން، މުނިއާގެ، ބ.ކެންދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

ހިންނަވަރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޒިޔާދު ރަޝާދު، އޯޝަންވޭކް2، ޅ.ހިންނަވަރު (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް، ބޮޑުފެންޑާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޖީހާން މަޙްމޫދް، ދޭލިއާއާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު (އެމްޑީޕީ)

ނައިފަރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުﷲ ޢަބަދުލްހަކީމް، އަޒާންޕެލަސް. ޅ.ނައިފަރު (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ހ.ނަދުވަލް، މާލެ (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ކާރިމް، އާވެހި، ޅ.ނައިފަރު (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ގުލްޗަންޕާގެ، ޅނައިފަރު (ޕީޕީއެމް)

ކުރެންދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު މޫސާ، މ.ހަރި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ޝާމިން ހަބީބް، ހ.ޖާވާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްހަކީމް، ދޭލިޔާގެ، ޅ،ކުރެންދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އާދަމް ތަޢުފީޤް، އަޅިވިލާގެ، ޅ. ކުރެންދޫ (ޕީއެންސީ)

ކާށިދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މާޛިދު ސުލައިމާން، މަންޒަރުގެ، ކ.ކާށިދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަލީ ޝުޖާއު، މ.ހުނަރު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު، ހ.ތިމާވެށި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު އަދީލް، ގަހާ، ކ.ކާށިދޫ (އަދާލަތު ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު، ނޫވިލު، ޅ.ހިންނަވަރު (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ހ.ފޮއްދޫގެ، މާލެ (ޑީއާރުޕީ)

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް، މއ.އައިވަރީހައުސް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ނަސީމް، ގުލްޒާރުގެ، ކ.ދިއްފުށި (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް ވަހީދު، އަސްވާޑު، ގއ.ދެއްވަދޫ (އެމްޓީޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު ސިއްދީޤް، ހ.ކަނދޮޅުމާގެ، މާލެ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުއްރާފިޢު، ގަލްގާސްގެ، ކ.ދިއްފުށި (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ހ.ވޭމުއިވިލާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

ގުރައިދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ޝާހް، މއ.ގާޑެން، މާލެ (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު އާދިލް ސަލީމް، ހ.މާދިލް، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ހުސައިން އިނާޒް، ޗާންދަނީހައުސް، ކ.ގުޅި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިބްރާހީމް ރިޟާ، ޖަންބުމާގެ، ކ.ގުރައިދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ސާމިއާ ޒަކަރިއްޔާ، ސީސަންގެ، ކ.މާފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)

މަތިވެރި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ހަސަން ޒަރީރު، މަންޒަރުގެ، އއ.ހިމަންދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ހުސައިން މުޙައްމަދު، ގ.ލިއެނާ، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ފާތިމަތު ރިޔާޝާ، ވިކްޓަރީ ހައުސް، އއ.މާޅޮސް (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިޝްހާޤް އަޙްމަދު، އަޅިވިލާގެ، ހދ.ހަނިމާދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު މަބްރޫކް، ހިކިފިނިފެންމާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ހަސަން، އެވިޑާ، އއ.ތޮއްޑޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ހަސަން ޝިޔާން، ނޫރުވާދީ، އއ.ތޮއްޑޫ (އެމްޑީޕީ)

މާމިނގިލި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަލީ އަމީޒް، ފިނިރޯޅި، އދ.މާމިނގިލި (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މ.މާފަންނުވިލާ، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، އެވަރެސްޓް، އދ.މާމިނގިލި (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)

މަހިބަދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ސުނިލް، ދުނި، އދ.މަހިބަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ޠާރިޤް، ކަންމަތީގެ، އދ.މަހިބަދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަލީ އާޒިމް، ފުނަމާގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ (އަދާލަތު)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަލީ އަޙްމަދު، ރޭވިލާ، އދ.މަހިބަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އަޙްމަދު ހުސައިން، ވިކްޓޮރީވިލާ، އދ.މަހިބަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ދަނގެތި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ހުސައިން ހުސްނީ، އޯކިޑްވިލާ، އދ.އޮމަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މ.ސީނުކަރަންކާގެ، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މަޢުމޫން ޢަބްދުއްޞަމަދު، ކާމިނީގެ، އދ.ދަނގެތި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިބްރާހީމް ޢަލީ، ރޯޒީހައުސް، އދ.ދިއްދޫ (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އިބްރާހީމް ރަމީޒް، އެރޯމާ، އދ.ދަނގެތި (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - ޢަބްދުލްހަމީދު ޢަބްދުއްޞަމަދު، ކާމިނީގެ، އދ.ދަނގެތި (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މެޑޯޒް، އދ.ދަނގެތި (އެމްޑީޕީ)

ފެލިދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު، މ.ޒޭވަރު، މާލެ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުﷲ އާރިފް، މއ.އެވަރގްލޯރީ، މާލެ (އެމްޓީޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް، މ.އަތައްސާގިރި، މާލެ (އެމްޑީޕީ)

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 5371، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް، މ.ލިލީޒް، މާލެ (އެމްޓީޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު، ދޭލިއާގެ، ވ.ކެޔޮދޫ (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މޫސާ އާސިމް، މާފޮޅޭއާގެ، ވ.ކެޔޮދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ހުސައިން އާސިމް، މޫނިމާއާގެ، ވ.ކެޔޮދޫ (އެމްޑީޕީ)

ދިއްގަރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ހީނާ ވަލީދު، ސަންސެޓްވިލާ، ސ.ހިތަދޫ (ޕީއެންސީ) ނޯޓް: ވާދަ ނުކުރާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފައި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ނާޒިމް، މ.ނިޔަނދުރު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިކްރާމް ހަސަން، ސަބްދެލިމަގު، މ.މުލި (އެމްޑީޕީ)

މުލަކު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އައިޝަތު ރިޔާޝާ، އަސުރުމާގެ، މ.ކޮޅުފުށި (އަދާލަތު ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ނަޞީރު، ގޮމަށިމާގެ، މ.މުލައް (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ފައިސަލް، ސިތާރާވާދީ، މުލައް (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މަރިޔަމް ޖުހައިނާ ޞާދިޤް، ހ.ޝޭޑީއާޓް، މާލެ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޔޫޞުފް ސިދްޤީ، މޫނިމާގެ، މ.ކޮޅުފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ހަލީމް، ގ.ހިލްމަން، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު މުބީން، ކެނެރީގެ، ފ.މަގޫދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

ނިލަންދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުލްމުޙްސިން ހަމީދު، ފިނިފެންމާގެ، ފ.ނިލަންދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުސްޢަދު މުޙައްމަދު، މާސް، ފ.ދަރަނބޫދޫ (އަދާލަތު ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިސްމާޢީލް ޢަލީ، ހިކިހުވަނދުމާގެ، ފ.ނިލަނދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް، ބަގީޗާގެ. ފ.ނިލަންދޫ (ޕީޕީއެމް)

މީދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ނިޒާމް، އަސަރީގެ، ދ.މީދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ގ.ސަންސެޓް، މާލެ (އެމްޑީއޭ)

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުﷲ ހަމީދު، ސޯސަންގެ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަލީ ޝިޒްމީ، ވިލާތީހައުސް، ދ.ވާނީ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު އާމިރު، މުސްތަރީގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ (އެމްޑީއޭ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ސާތިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޯގަންވިލާ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ކަނޑުނީލަންގެ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ވިލުފުށި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ރިޔާޒު ރަޝީދު، އޯކިޑްމާގެ، ތ.މަޑިފުށި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ނާފިއު، ކެތި، ތ.ވިލުފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ހަސަން އަފީފް، ގ.ބޮޑުގާދޮށުގެ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް، އޯކިޑްމާގެ، ތ.ތިމަރަފުށި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ސަނާޙް، ނިޝާން. ތ.ތިމަރަފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަބްދުﷲ ޝަކީބް، ޖަނަވަރީގެ، ތ.ވޭމަންޑޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ، މ.ސީވޯލް، މާލެ (އެމްޑީޕީ)

ކިނބިދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ނާޝިދު، ހ.މޮހޮރީވިލާ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުއްސަލާމް އަޙްމަދު، މެރިންވިއު، ތ.ކިނބިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް ނަޢީމް، މ.ފެންފޯއްގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު އަމްޖަދު، ފުނަމާގެ، ތ.އޮމަދޫ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އިބްރާހީމް ރިޟާ، ޗަންޕާގެ، ތ.ހިރިލަންދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އަޙްމަދު ސަލީމް، ހުވަނދުމާގެ. ތ.ކަނޑޫދޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - އަޙަމަދު ޝަރީފް، ގުލްފާމްގެ، ތ.ހިރިލަންދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު، ގ.ފަނަސް، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ނާޞިރު, ނޫވިލާގެ، ތ.ގާދިއްފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް ފަރަޙް، ހިޔާވަހި، ތ.ގުރައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މަނިކު، މެދުގެ، ތ.ގުރައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޙައްމަދު ޣައްސާން މަޢުމޫން، މއ.ކިނބިގަސދޮށުގެ، މާލެ (ޕީޕީއެމް)

މާވަށު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ސަޢީދުމ ވިނަރެސް، ހއ.ތުރާކުނު (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޝާދިޔާ ތަޢުފީޤު، މ.ޕެޓީރޯސް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އބްރާހީމް ފަލާޙް، މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ، މ.އަފްޒާ، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

ފޮނަދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ، އަރާއިރު، ލ.ފޮނަދޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ނާއިފް، ޗާނދަނީމާގެ، ލ.ފޮނަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މޫސާ ސިރާޖު، އުފާ، ލ.ފޮނަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ވަހީދު، ގުލޭޗަންޕާގެ، ލ.މާމެންދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން، މއ.އާނުވެލި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - ފާތިމަތު ޒަޢީމާ، މުރިގު، ލ.ފޮނަދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)

ގަމު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އާދަމް އާސިފް، ތުނޑި، ވުޑްލޭންޑް، ލ.ގަން (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުﷲ ދީދީ، މުކުރިމަގު، ސީސަންގެ، ލ.ގަން (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ވިސާމް، ބިޗްހެވަން، މަތިމަރަދޫ، ލ.ގަން (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ފަރުހާދު ދާވޫދު، ތުނޑި، ކޯޒީކޯނަރ، ލ.ގަން (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ނަހުލާ ޢަލީ، ހ.ސަންޝައިން ވިއު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

އިސްދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް ޝިހާމް، ހ.ތިމާވެށި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޙަސަން ޝައުޤީ، ކޭމޭލިޔާ، ލ.މާބައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢަލީ ހަމީދު، ޙަމީދީމަންޒިލް، ރ.އަލިފުށި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އައްބާސް ސުލައިމާން، ބަންޑާރަގެ، ލ.ކަލައިދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އަޙްމަދު ޠާހާ، ކުދިފޭރުވާދީ، ލ.ކަލައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، އަޅިވިލާގެ، ލ.މާބައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - އަޙްމަދު ޢާސިފް، ސީސައިޑް، ލ.މާޞައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 - އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު، ފެހިވިނަ، ލ.ކަލައިދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 - އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް، ހ.ރަދުވާނިޔާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަލީ ޢާދިލް، އޯކިޑްމާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޖަމީލް އުޘްމާން، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10718 (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9515 (އެމްއެލްއެސްޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު ސަޢީދު، ސައިމާގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ (އެމްޑީޕީ)

ދާންދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ، ކަކާގެ، ގއ.ދާންދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު މުޢީން، ރޯޝަނީގެ، ގއ.ނިލަންދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ހުޝާމް ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4203 (އެމްއެލްއެސްޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ސިޔާމް، އަސްރުމާގެ، ގއ.ދާންދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މަޖީދު ޢަލީ، މަތަރެސްމާގެ، ގއ.ދާންދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ވިލިނގިލި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ހާރޫން ރަޝީދު، ހިޔަލީގެ، ގއ.ވިލިނގިލި (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޝަހީބް އިބްރާހީމް، ލައިޓްހައުސް، ގއ، ވިލިނގިލި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ސަޢުދު ޙުސައިން، އަޅިވިލާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޝަހީބު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ބަހާރުވާދީ، ގއ.ވިލިނގިލި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޙައްމަދު އިކުލީލް، ޖަވާހިރުމާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި (އެމްޓީޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މުސްޢަދު ސަޢީދު، އަސްރަފީއާގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި (އަމިއްލަގޮތުން)

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުލްމުޣްނީ، އުޖާލާގެ، ގދ.ތިނަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިކްލީލް އާދަމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4847، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ސަޢުދުﷲ ހިލްމީ، ފަތިސް، ގދ.ތިނަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުﷲ ސަނީފް، ވ.ސިނަމާލެ 4 05-4 (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢާތިފް ޙުސައިން، ކަސްތޫރިގެ، ގދ،ތިނަދޫ (އެމްޓީޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު، ވ.ވިލިނގިލިޕެލަސް، މާލެ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު، ދެވިނަގެ، ގދ.ތިނަދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޖުތަބާ ޖަލީލު، ސޯމާ، ގދ.ތިނަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

މަޑަވެލި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ވަޙީދު، ކަދިލިމާގެ، ގދ.މަޑަވެލި (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ދުވެލި، ގދ.މަޑަވެލި (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޔޫނުސް އަޙްމަދު، ބާޑީގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ހުޝައިން ފިރުޝާން، މަރިޔާޒުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ނެޕްޗޫން، ގދ.މަޑަވެލި (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - ޢާފިޔާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ދަަފަތަރު ނަންބަރު ރސ 8946 (އަމިއްލަގޮތުން)

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަލީ ނަޖީބު، ދަފަތަރު ނަންބަރު 2130، މާލެ (އެމްއެލްއެސްޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަލީ މުއްޠަލިބު، ހ.ފަންފިނި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޢާޤިސާ މޫސާ، ދަފަތަރު ނަންބަރު 1532، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފް، ފަރެސްއަވަށް، ނޫވިލުގެ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޙައްމަދު މުޚްތާރު، ނެލުން، ގދ.ފިޔޯރީ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - ފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު (ކަރަންކާގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ (އެމްޑީޕީ)

ގައްދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ޒާހިރު، މ.ލާބަ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ޒާޙިދު، ލިލީމާގެ، ގދ.ވާދޫ (އަދާލަތު ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1458 (ޕީއެންސީ)

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަލީ ޝާހް، ދަނޑިމަގު، ދޫރެސް، ޏ.ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޙަސަން ޢަބަދުﷲ، ހޯދަނޑު، ޏ.ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހަރުމަލުގެ، ޏ.ފުވައްމުލަށް (އެމްޑީޕީ)

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީ، ހުނުބޮލި، ޏ.ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޙަސަން ޚާލިދު، މިސްކިތްމަގު، ޒަމާން، ޏ.ފުވައްމުލަށް (ޕީއެންސީ)

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފުނާޑު، ޖަމްނާ، ޏ.ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަލީ ފަޒާދު، ފުނާޑު، ކަށިމާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް (އަމިއްލަގޮޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު މުމްތާޒް، ޒީނިޔާ، ޏ.ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ)

ހުޅުދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ޝާހިދު، މޭވާގަސްދޮށުގެ، ސ.ހުޅުދޫ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިލްޔާސް ލަބީބް، ބްލޫސްކައި، ސ.ހުޅުދޫ (އެމްޑީޕީ)

ފޭދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް ދީދީ، ރާޒްދާން، ސ.ފޭދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ނިހާދު، ސިވިލްޒޭޝަންހައުސް، ސ.ހިތަދޫ (އެމްޑީޕީ)

މަރަދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޝެރީނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު، ސަނީޑޭލް، ސ.މަރަދޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ފުނާޑް، ކަށިމާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ފަޟީލް ޢަލީދީދީ، ހެލެބެލިމާގެ، ސ.މަރަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ފާޠިމަތު ބަދޫރާ، ލަކުސްލީން، ސ.މަރަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ޢަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ޖިނާން ޖަލީލް، އެންދެރިމާގެ، ސ.ހިތަދޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު ސަޢީދު، ނަޔާގެ، ސ.ހިތަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަލީ އިބްރާހީމް، ބޯށިވަލުގެ، ސ.ހިތަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނިޔާޒް، ސ.ތިތަދޫ (އެމްޑީޕީ)

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ރަޝީދު، އަރާއިރު، ސ.ހިތަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޒާހިދު ރަމީޒް، ކޮމަންޑޫގެ، ސ.ހިތަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޙުސައިން ޞާލިޙް، އަލި، ސ.ހިތަދޫ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ޢާރިފް، ރެޑްބާޑް، ސ.ހިތަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ލަޠީފް، ބްލޫލެގޫން، ސ.ހިތަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޑރ.އަޙްމަދު ޢަދީލް، ފުއްޓަރުގެ، ސ.ހިތަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް ނާޒިލް، ނާއިލީމަންޒިލް، ސ.ހިތަދޫ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވެލްކަމް، ސ.ހިތަދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަންބަރީވާދީ، ސ.މީދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ފަރުހާދު، ހަސަންކާރީގެ، ސ.މީދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ރޮޒައިނާ އާދަމް، ގ.ފޯރޯޒްލޮޖް، މާލެ (އެމްޑީޕީ)

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް ފައިސަލް، އަރާއިރު، ލ.ފޮނަދޫ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޢަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 04-2-127، މާލެ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޒްލީން އަޙްމަދު، ހިލިހިލާގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އިބްރާހީމް މުޢާޛު ޢަލީ، ހަޒާރުމާގެ، ނ.ފޮއްދޫ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޙަސަން ޝަހީދު، ތުނޑި، ލާސްޓްމޫން، ލ.ގަން (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - ޢަލީ ނިޔާޒް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 101-02-04 (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - ޣާނިމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 02 - 139ޖީ (އަމިއްލަގޮތުން)

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޙަސަން ޝިޔާމް، ހ.ވާލީވިލާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހ.ރީގަލްގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަޙްމަދު ޒިޔާދު، ހ.ޒައިތޫނިގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަލީ އާޡިމް، ހ.ނިއުކުއީން، މާޅެ (އެމްޑީޕީ)

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިރުތިޝާމް އާދަމް، ހ.އޯކިޑް، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހ.ހުދަންބަރުގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް، ހ.އިސްފަހާން، މާލެ (ޑީއާރުޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޙުސައިން ޝަހީމް، ހ.އަދުންގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ.ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މޫސާ ޝިފާއު، ހ.ވަވޮއި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - މުޙައްމަދު އަފްސަހް، ހ.ދާލި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 - އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ހ.ކިނާރާގެ، މާލެ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ކަރީމް، ހ.ރުކުމާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ސަހާމަތު ޢަބްދުރަޝީދު، ހ.އެކްސްޓްރާހެވެން، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ޝައިނީ، ހ.ރޯޒްބީމް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ފަޟީލް، ގ.ކަނޑިގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ދިލްޝާން ޢަބްދުﷲ، ހ.ސެނާއާގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އިބްރާހީމް ޒިޔަތު، ހ.އާހަމަ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އަލްހާނު ފަހުމީ، މ.ފިނިވާގެ ދެނަންބަރުބައި، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، ހ.މިސްޓީނައިޓް، މާލެ (އެމްޑީޕީ)

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އައިޝަތު ނާޡިމާ، ހ.ކޮޔަރ، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ނާޞިފު، ރިވަރސައިޑް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 -ޙަސަން ލަޠީފް، ހ.ސީވީޑް، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޙުސައިން ހާމިދު، ހ.މުގުރިގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް އަޝްރަފް، ގ.އާކާސްވިލާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ޑރ. މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ ޢަބްދުލް މުންޢިމް، މ.އަމްފާ، މާލެ (ޑީއާރުޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް ޙަމްޒާ ޚަލީލް، ގ.ސުރުމުތި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އީވާ ޢަބްދުﷲ، ގ.ދޭލިޔާގެ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޙައްމަދު ނާއިޝް، ގ.ހެޕީސައިޑް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު އާޡިމް، ގ.ވޯރކްހައުސް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު އަސްޢަދު، ގ.މާލެހިޔާ 1 15-03، މާލެ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އާމިނަތު ނާދިރާ، ގ.ޒަމާނީޤުލްޝަން، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މިރްފަތު އިސްމާޢީލް ޝަޤީފް، ގ.ތުނަ، ކ.މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް، ގ.އޮޅުފަޅު، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް، ހ.ސްވޯރޑް، މާލެ (އެމްޑީޕީ)

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު، ހ.ވައިޓްޑައިމަންޑް، މާލެ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އާދަމް މަނިކު، މއ.ގޮމަށިގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މއ.ބިންކޮޅު، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އަޙްމަދު ފާރިސް މަޢުމޫން، މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ. މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - މުޙައްމަދު ޒަމީލް، މއ.ނީލީސިތަރާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އާމިނަތު ޝިރުނާ، މއ.ދަޑިކޮށީއިރުމަތީގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އަޙްމަދު ޝާން، ހ.ފޮއްދޫގެ، މާލެ (ޑީއާރުޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ގ.ކެނެރީގެ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، މއ.ބާބުލްޢަވާލީ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، މއ.ނޫރުއުފާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު، މއ.ކޯނަރ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުﷲ ސިނާން، މއ.ބެރިއަންފަރު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ފުއާދު ތައުފީޤް، މއ.ތަޅަމުދިގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އިބްރާހީމް ޝާކިރު، މއ.ޝާކީޝާރކް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޢަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު، މއ.ގުލްސަންކިނާރާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އިބްރާހީމް މަމްނޫން، މއ.އިސްކަންދަރުވިލާ، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އަޙްމަދު ޚައިތަމް، މއ.ވިންޑްސްޓަރ، އެމްޑީޕީ)

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޙަސަން ރިފާއީ ބުޝްރީ، މ.ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، މ.އަފްޒާ 7 ވަނަ ފަނގިފިލާ 7އޭ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަހްމަދު މުޞްޠަފާ، މ.މާފަރު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - އިބްރާހީމް ޝިޔާމް، މ.ކަފިޔާވިލު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ފާޠިމަތު ރިޟާނާ، މ.ވައިޓްބެލް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - އަނޫޝާ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މ.ހެލެބެލީގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - އބްރާހީމް ރަޝީދު، މ.ޕޮމްޕިޔާ، މާލެ (ޢެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އިލްޔާސް ފަރުހާދު، މ.ނާޒްލީމަންޒިލް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - އަސްމާ ރަޝީދު، މ.ވިލާދަތުގެ، މާލެ (ޕީޕީއެމް)

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް، މ.ހިލްއިންދަގަރޑެން، މާލެ (ޑީއާރުޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު ޝަރީފް ޔޫސުފް، މ.ސަތާވަރީގެ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޤީލާ ޢަލީ، މ.ގީލާވިލާ، މާލެ (ޕީއެންސީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ޝިނާން، މ.ރީފްސައިޑް، މާލެ (އެމްޓީޑީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - އަޙްމަދު ނިޡާމް، ހުޅުމާލެ، އެންދެރި 3، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މުޙައްމަދު ފަލާޙް، މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މާލެ (ޢެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ (ޑރ.ރަފީ)، މ.ވޭވިންގލައިޓް، މާލެ (އެމްޑީއޭ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 - މުޙައްމަދު ޝާހީން، މ.ޕެޓީބާރޑް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 - އަޙްމަދ ސިވައިބު، މ.ނޫވިލު، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10 - އިސްމާޢީލް މާޖިދު، މ.ކޮކާވިލާ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - މުޙައްމަދު ޢާޠިފް، މ.ފެހިވިނަ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އިސްމާޢީލް މުޚްޠަބާ، މ.ކުރިބީލޮޖް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޔޫސުފް ރަފީޢު، މ.ބިގްފިޝް، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - ޙުސައިން ނަދީމް، މ.ރުއްފުށި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 - ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު، މ.ވޭވިންގލައިޓް، މާލެ (ޕީޕީއެމް)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 - މުޙައްމަދު ޙަމްދާން، ދަފތަރު ނަންބަރު ރސ 6852، މާލެ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 - އާދަމް ޢަލީ، މ.ދިއްތުނޑި، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 - އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ހ.ފަންފިނި، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)

ވިލިމާލެ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ޔާމީން އަޙްމަދު، ވ.ވިނަފަތް، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ (އެމްޑީޕީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - އަޙްމަދު އުޝާމް، ވ.ވަސްމީރުފިޔަ، މާލެ (އަމިއްލަގޮތުން)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، ދޫޑިގަން، އީސްޓްލައިޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން، މިސްކިތްމަގު، ބްލޫލައިޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
2
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

  1. އަޙްމަދު

    ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ތިކުރީ! ތިޔަ ނޫހަށް އަބަދުވެސް ކާމިޔާބީއަށް އެދެން.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ