ތިން ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮށްޅު މިއަދު އަރުވާފައިވަނީ ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަލްގޭރިއާއާއި ދަ ކިންގްޑަމް އޮފް ޑެންމާކް އަދި ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔަލެންޑުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރުންގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅެވެ.

ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް ބާއްވަވާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

ބަލްގޭރިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ އެލިއެނޮރާ ޑިމިޓްރީ، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުމަށްފަހު، ދެބޭފުޅުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނޫ އިޤްތިޞާދާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަފީރާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަލްގޭރިއާގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ ރޮނގުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ރޮނގުން އެޤައުމުގެ އެއްބާރުލުން ރާއްޖެއަށް ލިބުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޑެންމާކް ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ފްރެޑީ ސްވޭން، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުމަށްފަހު ދެބޭފުޅުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ދެޤައުމުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރިއާއި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ އިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެޤައުމު ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އަޔަލެންޑުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ބްރެންޑަން ވަރޑްގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުމަށްފަހު ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަޔަލެންޑާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާތާ 20 އަހަރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަޔަލެންޑަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެޤައުމުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް އިތުރުވަމުންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު އަދި ތިމާވެށްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ދެޤައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ