ޘަޤީފްއަކީ މަޖްލީހުގައި އިސްލާމްދީން ދިފާއުކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ހުސައިން ޘަޤީފްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި އިސްލާމްދީން ދިފާއުކުރައްވާ ވަކާލާތު ކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ތާއީދު ޘަޤީފްއަށް އޮތްކަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ޘަޤީފްއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޅް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވީ ޘަޤީފްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި އިސްލާމްދީން ދިފާއުކުރައްވާ ދީނާއި ފުށުނާރާގޮތަށް ޤަނޫނުތައް ހެދުމަށް ވަކާލާތުކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމުގެ މައްޗަށް ހެކިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދައިން ހެކިވަނީ ޘަޤީފްއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެކަމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލްވަނީ ޘަޤީފްއަށް ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވާފައެވެ.

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ޘަގީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ކުރިމަތިލަނީ އަތޮޅާއި ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށެވެ. ޘަޤީފްއަކީ ތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންނާއި، ޚާއްސަގޮތެއްގައި، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޘަގީފްގެ އަމާޒަކީ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގެ ވަރުގަދަ އަދި ސާބިތު އަޒުމުގެ މަތީގައި ހުންނެވުމެވެ. އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ