މާފަރު އެއާޕޯޓް ރަންވޭއަށް ވެލާ އަރާފައި - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

މާފަރު އެއާޕޯޓު ރަންވޭއަށް ވެލާ ބިސް އަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެތަށް ރަށަކާއި، ފަޅެއްގައި އެއާޕޯޓްތައް އަޅާ އަޑުތައް ދިވެހިން އަހާއުޅެއެވެ. ހަމަ މި ބީދައިން ފަޅުރަށްތަކާއި ފިނޮޅުތަކަށް ވެލާ ބިސް އަޅާ ވާހަކައަކީވެސް ދިވެހިންނަށް އައު ވާހަކަތަކެއް ނުމެނޫންމެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަހަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ޒައާއްމަތުގެ ތަރައްޤީއާވެސް ގުޅިފައިވާ ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ.

އެއާޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މިފަހަރު ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ މާފަރު އެއާޕޯޓެވެ. މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ މައްޗަށް އެރި ވެލައެއް މިވަނީ މީސް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައެވެ. އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭއަށް ވެލާ އަރާ ބިސް އަޅާފައިވާ ފޮޓޯ މީސްމީޑިއާގައި އާންމު ވެފައިވާއިރު، އެއާޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ވެލާ ކައިރީގައި ހުންނަތަން ފޮޓޯއިން ފެނެއެވެ.

މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ވެލައެއް އަރާ ބިސް އަޅާފައި މިވަނީ ވައިގެ އުދުހުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓުކަމަށްވާ، އެއާބަސް އޭ 380 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް ނ.މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ރަށްރަށަށް ވެލާ އަރާ ވާހަކަތަކާއި، ވެލަޔާ ހިނގާ ދިވެހިންގެ ވާހަކަތައް ދިވެހިން އަޑު އެހި ނަމަވެސް، އެއާޕޯޓަކަށް ވެލާ އަރާ ރަންވޭ މައްޗަށް ވެލާ ބިސްއެޅުމަކީ ދިވެހިން މީގެ ކުރިން އަޑު އެހި ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ