ތިނަދޫ މީހަކު ހޯދަން ޕޮލިހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫ މީހަކު ހޯދަން ޕޮލިހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ސިވިލްކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޕޮލިހުން ހޯދަމުންދަނީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އިސްމާޢީލް ސިމާހް ޖަލީލު، މިނާ / ގދ.ތިނަދޫއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ...

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ހިޔާލު

  1. Afro

    abadhuves thinadhoo onnanee evaruga policehun mijeheni aamun kaariga bun an dhw hahahah

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް