ވިލިނގިލީގައި މަރުޙަބާ ދެއްނެވުމަށް ހަދާފައިވާ ގިޑިގެއެއް - ފޮޓޯ: ފްލިކާ

ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން - ފެނަކަ

ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް މިހާރުދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގއ. ވިލިގިއްޔަށް ދިމާވި މިކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވީ އެރަށަށް ކަރަންޓް ދެމުންދާ 800 ކިލޯ ވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިޖަނެރޭޓަރު މައްސަލަޖެހި ރަށުގެ ބޮޑުބަޔަކުންވަނީ ކަރަންޓް ގޮސްފައެވެ. އަދި މިކަމާ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރާކަމަށާއި މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ފެނަކައިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަންހާމަކޮށް ފެނަކައިން މިއަދުކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓް ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށާއި ވީހާވެސް އަވަހަށް އެއްމައްސަލަ ޙައްލު ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފެނަކައިން ދޭކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންވެސް މަޢާފަށްއެދޭކަމަށާއި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްވެސް ފެނަކައިން އެދިފައިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 5:15 އިން ފަށައިގެން އެރަށުން ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައެވެ.

މިހާރުހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެރަށަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެމުން މިހާރުދަނީ އެކިފަހަރު އެކި ސަރަޙައްދަށެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކަރަންޓު ދޭތީ ކަރަންޓުން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް