ހަނިމާދޫ
2 އަހަރު ކުރިން
28 އިންޑިއާ ސިފައިން ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނު ވެއްޖެއެވެ. ހަނިމާދޫގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ މިނޫހަށް ވިދާޅުވީ، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާގެ ޖުމްލަ 28 ސިފައިންގެ މީހަކު އައިސް އެރަށުގައި ހޯމް