ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް
12 މަސް ކުރިން
ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ މީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް މި އަހަރު “ނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ކެމްޕެއިން” ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ