ބައިބަލާ
4 އަހަރު ކުރިން
ބައިބަލާގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންނާއެކު ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑުން މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު މުބާރާތަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަހެންވޭރުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުމަށް ސްޕޮންސަރުން ހޯދުމުގެ އިތުރަށް ކުޅުންތެރިން ހޯދާ، ކޮންޓްރެކްޓްގައި