ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ
6 މަސް ކުރިން
ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ފަޅައިގެންގޮސްފިއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑުމަތިން ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވަނީ “ފްލައިންފިޝް” ގެ ލޯންޗެކެވެ. އެ ލޯންޗު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރަށް ވައްދައި ދިޔަ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. “ފްލައިންފިޝް