ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
2 އަހަރު ކުރިން
ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނެލް މެސީ، ކޮޕާ އެމެރިކާ 2021 ގެ ފައިނަލުގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް، އާޖެންޓީނާގެ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ އެކު ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް