އެމްއެމްޕީއާރުސީ
2 އަހަރު ކުރިން
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ހުކުމް މި މަހުގެ 14 ދުވަހު