މަޖިލިސް
2 އަހަރު ކުރިން
ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮތްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ފައިލްތަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުތުބުހާނާ އާއި ޑިޖިޓަލް އަރުޝީފު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ކުތުބުހާނާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ