މާފުށި ޖަލު
11 މަސް ކުރިން
ފަތާފައި މާފުއްޓަށް އަރައި މާފުށީ ޖަލަށް ފޯނުތަކެއް ވައްދަން އުޅުނުކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފަތާފައި ގޮސް ޖަލާ ދިމާލު ތޮށިގަނޑު މައްޗަށް އެރި މީހަކު ޖަލުގެ