މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ
1 އަހަރު ކުރިން
ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލޭގައި އުޅެން ދަތިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާއިލާއާއެކު ރަށަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ