ފަތުރުވެރިކަން
8 މަސް ކުރިން
އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ކްރޫޒް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޢުސޫމް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި