ފޭރުން
2 އަހަރު ކުރިން
ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސްއަށްވެގެން ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ވަދެ ފޭރުނު މައްސަލާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 38 އަހަރު ދިވެހި