ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު
5 މަސް ކުރިން
ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް