ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން
2 އަހަރު ކުރިން
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެދައުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން