ޖޭއެސްސީ
2 އަހަރު ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ނުވަ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޭއެސްސީއިން ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އެކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ