ޞިއްޙީ ދާއިރާ
3 އަހަރު ކުރިން
އެކަށީގެންވާ ފަރުވާނުދެވި، އުމުރުން ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެކުއްޖާ ނިޔާވެފައި ވަނީ، ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުންނެވެ. މި ހާދިސާ އާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މިނޫހަށް މައުލޫމާތު