ކުޑަ
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 19 ގައި ރަސްފަރީގެ ފަރަށް އެރި “އެމް.ވީ ނެވިއޯސް އެމެރައިލިސް” ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދު ވެރިފަރާތުން، ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ( 154.2 މިލިއަން ރުފިޔާ)