ކުޑަ
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަރަބި ބަސް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅޭ ސެމިނާއެެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި  ސެމިނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަރަބި ބަސް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް