ކުޑަ
2 މަސް ކުރިން
މިސްކިތްތަކުގެ ހުރުުމަތް ކަނޑާ މީހުން ސިކުޑި ހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން ކަމަށްބުނެ ދޫކޮށްލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެށް ނޫން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ.މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރޭ