މުނިޔާމަގުން މާލޭގެ ހިތްގައިމުކަން!

މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މުނިޔާ މަގުގެ ބްލޮކް 313, 325 އަދި 336 ގާޑެން ލައިޓް ހަރުކޮށް މަގު ވަނީ އެއްކޮށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިއްލާލާފައި. 
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email