ރިޕޯޓް
6 ދުވަސްކުރިން
ހދ. ނޭކުރަންދޫއަށް އުފަން މުހައްމަދު ވަހީދު އަދި އެ އަތޮޅު ކުރިނބީއަށް ނިސްބަތްވާ މަރިޔަމް ފަރުޒާން އަށް ލިބުނު ފުރަތަަމަ ދަރިފުޅު އަޒާން އަކީ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ކިޑްނީގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެ، އެކަމަށް