ވިޔަފާރި
6 ދުވަސްކުރިން
މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތައް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ މިއަދު ހެނދުނު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓެސްޓްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މާލެ-ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅުވާލައި، އެ ވިއުގާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި ވަނީ