ކުޅިވަރު
3 ދުވަސްކުރިން
ޓެކާސް މައިލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެކުނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ގދ.ވާދޫ ޓީމް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ޒޯން 4 ގެ ޗެމްޕިއަން ވާދޫ ޓީމަށް ދެކުނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ޒޯން 3 ގެ ޗެމްޕިއަން