ކުޅިވަރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދުުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ފެނިފައިވާ ސަރސްކޯވީ-2 ވައިރަސްގެ “އޮމިކްރޯން” ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާތީއާއި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް، ކުޅިބަލާމީހުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ބޭއްވުން މަނާކޮށް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅައިފައިވާ ކޮވިޑް