ކުޅިވަރު
5 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވާދަކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް ކަޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފިއެވެ. ދިއްދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 6 ޓީމަކުން ވާދަކުރާ ކައުންސިލް ކަޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް