ވާހަކަ
1 އަހަރު ކުރިން
ތިރީސްތިންވަނަ އަދަދާއި ގުޅޭ “ކަލޭ… ކަލޭ މިތާ ކީއްކުރަނީ؟ މިހާރު ވާހަކަވެސް ދެއްކެން ފެށީތަ؟” ދެލޯބޮޑުވެފައި ހުރެ މާހާ އަހައިލިއެވެ. މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއް އީކްގެ ތުންފަތުގައި ކުޅެލިއެވެ. “އަހަރެންގެ ކަންތައް އެހައި ވަރަށް ބަލާ