30 އަހަރަށްފަހު ލިވަޕޫލްއިން ޕްރިމިއާ ލީގު ތަށި އުފުލާލުން

ލިވަޕޫލުން މިތަށި އުފުލާފައި މިވަނީ 30 އަހަރަށް ފަހުގައެވެ. ލިވަޕޫލުން އެންމެފަހުން މިތަށި އުފުލާލާފައިވަނީ 1990 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިސީޒަންގެ ތައްޓާއެކު، ލިވަޕޫލުންވަނީ 19 ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް
2019/20 ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ލިވަޕޫލް