ޢީދު ދުވަހު ފައިމަގުގައި އުޅުމުން ވައި ނުސާފުވުން ކުޑަވި - އީޕީއޭ

މިދިޔަ ފިތުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ހަވީރުވަގުތުގައި މާލޭގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށް، ފައިމަގުގައި އުޅުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ތެރޭގައި މާލޭގެ ވައި ނުސާފުވުން މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކުރެވިފައިވާކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީ.ޕީ.އޭ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އީ.ޕީ.އޭ އިން މި މަހުގެ 3 އަދި 4 ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގެކައިރީގައިވަނީ، މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ސަބަބުން ވައި ނުސާފުވުން މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ޕްރޮގަރާމްގެ ދަށުން މި ދެދުވަހު ވައިގެ ތެރޭގައި ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް، ނައިޓްރޯޖެން ޑައިއޮކްސައިޑް، ސަލްފަރ ޑައިއޮކްސައިޑް އަދި އޯޒޯން ހުރި މިންވަރު ވަނީ ބަލާފައެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދެއްކިގޮތުގައި، ޢީދު ދުވަހުގެ ހަވީރު އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފައިވާ ވަގުތުގައި، ވައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް، ސަލްފަރ ޑައިއޮކްސައިޑް އަދި އޯޒޯން ހުރި މިންވަރު ވަނީ އެއްކޮށް ދައްވެފައެވެ.

ވައި ނުސާފުވުމަކީ، މާލޭގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ބޮޑު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އަދި ވައި ނުސާފުވުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ދޫވާ ވިހަ މާއްދާތަކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް