ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

"ދައުވަތު" ޕްރިމިއާކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް ނަޝީދު

ވީމީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ދައުވަތު" މިރޭ ޕްރިމިއާކޮށްދެއްވާނީ، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުކަމަށް ވީމީޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

"ދައުވަތު" ޕްރިމިއާކުރުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު، މިއީ ދިވެހި ސިނަމާއަށް އަންނާނެ ވަރަށް ތަފާތު ފިލްމަކަށްވާނެކަމަށް ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ

ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ޔޫއްޕެ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ވީމީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ދައުވަތު" ޕްރިމިއާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ އޮލިންޕަހުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ވީމީޑިއާގެ ސީއޯއޯ މުހައްމަދު އާސިފް ވިދާޅުވީ "ދައުވަތު" ޕްރިމިއާކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުކަމަށެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވީމީޑިއާގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމާއި، ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

ޔޫއްޕެ ބުނީ "ދައުވަތު" މި ފިލްމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާއަކަށްފަހު ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމެއްކަމަށެވެ. އަދި ފިލްމުގައި ބެލުންތެރިންނަށް ހަގީގަަތާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސިހުރުގެ ސަބަބުން ދެމަފިރިއެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި، އެކަމުގެ ވޭނާއި ހިތްދަތިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފިލްމުން ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ސިހުރުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ފަރުދީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެހެންނަމަވެސް މުހިންމު ކަންކަން ފިލްމުގައި ބުނެދީފައިވާނެކަމަށެވެ.
ޔޫއްޕެ ބުނީ "ދައުވަތު"ގެ ކޮންމެ މަންޒަރަކީވެސް އަސްލާއި އެއްގޮތަށް ގެނެސްދެވޭ މަންޒަރަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.

"ދައުވަތު"ގެ 15 ޝޯ އޮލިންޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފިލްމުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިންޕަހުން ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. ޓިކެޓް ވިއްކަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00އަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ފިލްމު އެޅުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

"ދައުވަތު"ގައި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ފައިސަލް، ޒުވާން ފިލްމީ ތަރި އަލީ އާޒިމް (ދޮން އައްޔަ)، ކުޅަދާނަ ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ، އަހުމަދު އީސަ (އާނަންދު) އަދި ފޯޓީޕްލަސްއިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްކުރި ޒިޔާދާވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް