ޖީޕީއެސް އަކާއި ކޮމްބޯ އެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަައި އޮތް ޖީޕީއެސް އަކާއި ފިޝް ކޮމްބޯއެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ޖީޕީއެސް އަދި ކޮމްބޯގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުއްވުމަށެވެ.

ފަހަކަށްވެސް މިފަދަ ކަންކަމުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް