ޕްރައިވެޓް ކާރުތަކަށް ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ޕްރައިވެޓްކާރުތަކަށް ޓޭކްސީ ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަ ދޭން ފަށއިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕްރައިވެޓް ހަޔާރ ގެ ގޮތުގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ތަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ.

އެ އޮތީރިޓީން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ، "އަވަސް ރައިޑް، ޕިކްމީ އަދި އެއައީ" މި ތިން އެޕްލިކޭޝަންއަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް