ބުރަކަށީގައި ރިހުން – ކުޑަ ކަމަކަށް ހަދައިގެން ދޫކޮށްނުލާ

އުމުރުން ވިއްސަކަށް އަހަރަށް އަޅާލާ އިރަށް 65 އަހަރުގެ މުސްކުޅިއެއްގެ ބުރަކަށީގައި ނުރިހޭވަރަށް އަމިއްލަ ބުރަކަށީގައި ރިއްސާތީ ޝަކުވާ ކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ޕެއިން ކިލާރ އެއް ކާލައިގެން ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ވުރެ ކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮއްލައިގެން ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުން ކިހިނެއް ވާނެ ތޯ އެވެ.

ތިރީގައި މި ފާހަގަ ކޮށްލަނީ ބުރަކަށީގައި ރިހޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

 • ދުވާލަކު މަދުވެގެން ބައިގަޑި އިރު ނަމަ ވެސް ހިނގާލުން.
 • އިށީންދެ ނުވަތަ ކޮޅަށް ހުންނަ އިރުވެސް ހަށިގަނޑު ތެދަށް ބެހެއްޓުން.
 • ބަންޑުން އޮވެ ނުނިދުން.
 • އެނާޖީ ޑްރިންކްސް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ދުރުހެލިވުން.
 • މޫދަށް އެރި ކަސްރަތު ކޮށްލުން.
 • ހަރު ގޮދަޑިއެއްގައި ނިދުން.
 • ފުންނާބު އުސް ފައިވާނަށް ނޭރުން.
 • ބަރު އެއްޗިހި ނުއުފުލުން.

ބުރަކަށިގައި ރިއްސުމުގެ އަސްލަކީ މަސް، ކަށި، ނާރު ނުވަތަ ހުޅެއްގައި އުފެދޭ ރިހުމަކަށް ވެދާނެއެވެ. މިގޮތުން އުފެދޭ ރިހުމަކީ ވަގުތީ ރިހުމަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ .  އަދި ދާއިމީ ކަމަކަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެން ވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގޭގައި ދެވޭ ފަރުވާ ގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކުރަން ޖެހޭ ފަރުވާ ކޮށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމެވެ .

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
41
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

 1. Eyna meena theena chanyeol ge love

  Hmm kihine tha alhe barakoh nulheyni aharen aky kuda kujeh ge mamma eh aharen ge hurey unagandu masala thi huriha kameh kuraani gotheh buneba dhari eh ekani balaa iru haadha varubali bey ehrisaa burakashi nidhaa iru rihun filan eyge anne dhuvahu nidhan dheka eh thadhu hurey kan ihusaas vani mashah shey…doc ah dhkima gudhuve kabtha nukurey barukoh nufulaa alhey ekani ulhey mys myhun mikama kihin hadhan v..kytha vaani mi sarukaarun o konmeh sarukaarakun ves mikala bali myhun ehyviya..aharen qky ves kameh nukurevey anhenne ..aharen ge ves hihvareh nuhurey unagandu and burakasgi masala hunaathy..kujaa ahtkaa thedhu ulheny..thadheh araa dhuvahu endhun nuthedhuve onnan ves mi jeheni..burakoh nulheyni dhuvaheh dhakabala anhenun ah..firimyhaa ves ehyve ekm emme ginaain dharin balani anbi….aharen hihtha araa kihine baa ey thadhu filuvaani..mi thadhugu ulheytha age 26 aharu..vara dhera.. ?

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް