ކުރިނބީ ޒުވާނުންނަށް ޝުކުރު ހައްޤު، ހިމާޔަތް ކުރީ ﷲ ގެ ގެކޮޅެއް!

ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާ 279 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ދެމުގައި އޮންނަ، ބިމުގެ ގޮތުން ކުޑަ ކުނބުރުދޫއަކީ މިއަދު ފަޅުރަށެއް ނަމަވެސް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިތްހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅުނު ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކުނބުރުދޫއަކީ ފަޅުވެ ވީރާނާވަމުންދާ ރަށެކެވެ. ދެ މިސްކިތް ފިޔަވައި ފުރާޅުހުރި ތަނެއް ނެތްމެއެވެ. ހިނގާބިނގާވެ އުޅުނު މަގުތަކުގައި ވިނަހެދި ހަނި މަގުތަކަކަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު، ގިނަ މަގުތަކުން ހިނގެންވެސް ނެތްމެއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރިއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެތައް ނޫހެއް މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޢާއްމުކޮށް މީހުންނަށް ނޭނގޭ މުހިންމު ކަންކަން ދިޔައީ ތިލަވަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން މީޑިއާއަށް ތިލަވެގެން ދިޔަ ހައިރާންކުރަނިވި އެއް ކަމަކީ ހދ. ކުނބުރުދޫގައި ހުރި ހިތްގައިމު މިސްކިތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާކަމުގެ ހިތާމަވެރި ޚަބަރެވެ.

ކުރިނބީ ޒުވާނުން ކުނބުރުދޫއަށް ފައިބަނީ - ފޮޓޯ: ފެށުން

ކުނބުރުދޫއާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ ކުރިނބީއަށް ވުމުން ކުނބުރުދޫގެ އަވަށްޓެރިޔާއަށް ވެފައިވީ ކުރިނބީއެވެ. އަވަށްޓެރިންނަކީ ކަމެއް ދަމެއް ބޮޑުވުމުންވެސް އެންމެ އަވަހަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތް ދިއްކޮށްލާނެ މީހުންނެވެ. ކުނބުރުދޫ މިސްކިތަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަމުގެ ޚަބަރު ތިލަކުރި ބީދައިން، ކުރިނބީ ޒުވާނުން މިވަނީ އެއަށްވުރެ މާބޮޑަށްވެސް ހިތްގައިމު ޚިދުމަތެއް ކޮށްފައެވެ.

"މީހުން ދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަށެއް ނަމަވެސް ކުނބުރުދޫ މިސްކިތުގައި ބޭއަދަބީ ބަސްތަކާއެކު އެތައް އެއްޗެއް ލިޔެ، މިސްކިތަށް ފުޅިތޮށި އަޅައި، ކުނިގޮނޑަކަށް ހަދައި، މިސްކިތަށް ގެއްލުންދީފައިވުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައެއް ނުގަނެވުނު." ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އިސްނެގި ޒުވާނަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުނބުރުދޫ މިސްކިތް ހުރި ގޮތް - ފޮޓޯ: ފެށުން

ކުނބުރުދޫ މިސްކިތުގެ ޙާލަތު ފެނި ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު ނިންމީ، އެ މިސްކިތުގެ ޙާލަތު ބަދަލު ބަދަލުކުރުމަށް ތެދުވާށެވެ. ހަނު ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަލިމަގެއް ހޯދާށެވެ. މިސްކިތް ހުރި ހާލަތުން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަންވެސް ބޭނުންވާތީ އެ ޒުވާނުން ރަށުގެ އެހެން ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުނެވެ. އެ ޒުވާނުންގެ ވިސްނުމާ އެއްބަޔަކު ދެބަސްވި ނަމަވެސް ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ބުނަމުންދިޔައީ އެކަމަށް ތެދުވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ޒުވާނުން ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދެއްވި ޒުވާނުންނަށް އިސްނަގައި ތެދުވި ޒުވާނުން ޝުކުރު އަދާކުރެއެވެ. މާލީގޮތުން އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަފްރާހް، ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބޫބަކުރު، ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާފީ އަދި ބުލްބުލާގޭ ހުސައިން ޝަރީފް، އަމާޒް މުޙައްމަދު ލަތީފް، ފެނަކަ ކުރިނބީ ބްރާންޗުގެ އ. މެނޭޖަރ މޫސާ ނަޛީރު، ރަބީއުގެ ހަސަން މަޢުސޫމް، ދޫރެސް އަޙްމަދު ވަޖީޙް އަދި ސޫރަޖް ޢަލީ ވިސާމް ހިމެނެއެވެ.

މިސްކިތް ސާފުކުރާ ތަކެއްޗާއެކު ކުރިނބީ ޒުވާނުން މިސްކިތަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ފެށުން

ކުރިނބީ ހަތް ޒުވާނުންގެ ލަސްކަރު އަތުކުރި އޮޅާލާ ތެދުވެ ފާރުގައި ލާ ކުލައާއި، ކުލަ ލާނެ އަދި ސާފުކުރާނެ ސާމާނު ހޯދިއެވެ. ކޮއްތުދަރާ ބޯފެން ޖަމާކޮށްލިއެވެ. ކުރި ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިނބީ ވައިލެޓްވިލާ ހާމިދު އާދަމްގެ ޑިންގީގައި ހިލޭ ދަތުރު ފެށީ ކުނބުރުދޫއަށެވެ. 10 މިނެޓްގެ ކުރު ދަތުގައި ބައިވެރިވީ އެރަށު އައްސޭރި އަޙްމަދު ސިނާޒް، ވީނަސް ހުސައިން ވަހީދު، ބަގީޗާގޭ ޙަސަން ޞިޔާޙް، ސޫރަޖް ޢަލީ ވިސާމް އަދި އިބްރާހީމް ނާސިފް އިތުރުން އަނޯނާގޭ މުޙައްމަދު ވިސާހް އަދި ސަމާ، ޢަލީ އަނޫފްއެވެ.

ޒުވާން ލަސްކަރު ކުނބުރުދޫއަށް އެރީ ހެނދުނު 08:45 ހާއިރުއެވެ. އެންމެ މިނެޓެއްވެސް ބޭކާރު ކޮށްނުލާ މަސައްކަތް ފެށީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަމާއި ބުރަކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭތީކަމަށް އެޒުވާނުން ވިދާޅުވިއެވެ. ތަންޑިޔާ ޖަހައިގެން ކުލަ ފާޓާ އަދި ފެންހަންތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިގެން ސާމާނު ކުނބުރުދޫ މަސްޖިދުލް އިޙްސާން އާ ހަމައަށް ގެންދިޔައެވެ. ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައި އިސާހިތަކު އެ ޒުވާނުންގެ އުއްމީދީ މަސައްކަތް ފަށައިގަތެވެ.

ކުނބުރުދޫ މިސްކިތް ހުރި ހާލަތު - ފޮޓޯ: ފެށުން

ގަސްހެދިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ފެންވަޅު ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް، އެއްބަޔަކު ގަސްތައް ކޮށައި ފެންވަޅު ދިޔަހިއްކަން ފެށިއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު މިސްކިތު ތެރޭގައި އޮތް ފުނިޖެހިފައި އޮތް ކުނިތައް މިސްކިތުން ނެރެ ވަލުތެރެއަށް އުކަން ފެށިއެވެ. ކަށިން ހިތްވަރުލައި ދެ ޓީމުން ފެށި މަސައްކަތްވެސް ދެ ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭ ނިންމާލިއެވެ. އެންމެ މިނެޓެއްވެސް ބޭކާރުކޮށް ނުލައި މިސްކިތް ކުނި ކަހަން ފެށިއެވެ. އަނެއްބަޔަކު މިސްކިތު ގޯތިތެރެ ސާފުކުރުމުގައި ދޭ އަވީގައި ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައެވެ.

މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތަށް މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލިއިރު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގެ ބޮޑުބައެއް ސާފުކޮށް ނިމިފައިވާއިރު، މިސްކިތު އެތެރެ ވަނީ ހުސްކޮށް، ފޮޅާ ސާފުކުރެވިފައެވެ. މަސައްކަތް ކުރަންމުންދިޔަ ޖޯޝުގެ ސަބަބުން މާބޮޑު ވަރުބަލިކަމެއް އިޙްސާސް ނުވި ނަމަވެސް މެންދުރުގެ ކޮއްތު ކައިގެން ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން އަލުން މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފުކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ފެށުން

މެންދުރު 12:30 އިން ފެށިގެން އަސުރު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ޒުވާން ލަސްކަރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދިޔައީ މިސްކިތުގެ ހަޑިވެފައިވާ މުށިތަކާއި، ހިރަފުސްވެފައިވާ ދޮރުތަކާއި، ލަކުޑި ފްރޭމްތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން މިސްކިތް ދޮވެ ނިންމައި މޮޕް އެޅުމަށްފަހު ޒުވާން ލަސްކަރު އަވަސްވެގަތީ ފާރުތަކުގައި ލިޔެ، ކުރަހާފައިވާ ހުތުރު އިބާރާތްތައް ފުހެލުމަށެވެ.

މިސްކިތް ޒީނަތްތެރި ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ފެށުން

އަވަސް ހަރަކާތްތަކާއެކު ޒުވާނުން ހިތްވަރުކޮށް ހަވީރު 05:30 ގެ ކުރިން މިސްކިތުގެ ފާރުތަކުގައި ލިޔެ، ކުރަހާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްގައި ކުލަ ލައި ފުހެލައި މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރިއެވެ. މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ ވިނަ ނޮޅައި ސާފުކުރިއެވެ. ފެންވަޅުގައި ބޭނުންކުރާނެ ދާންޏެއްވެސް ތައްޔާރުކުރިއެވެ.

މިސްކިތް ދޮވެ ސާފުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ފެށުން

ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ ތަފާތު ސަޅި މަސައްކަތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ހިއްޞާ ކުރުމަށްފަހު އެ ޒުވާނުން ވިދާޅުވީ، މިއީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށާއި، ޒުވާން ޖީލު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިސްކިތްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވިސްނުމެއް ނެތި ނަމަވެސް މިސްކިތަކަށް ގެއްލުންދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިސްކިތުގައި ހުރި ލިޔުންތައް ފުހެލުމަށް ކުލަ ލަނީ - ފޮޓޯ: ފެށުން

"އުއްމީދުކުރަނީ ކުނބުރުދޫ މިސްކިތަށް އިތުރަށް ގެއްލުން ނުދޭނެކަމަށް. ފާރުތަކުގައި ދެން ނުލިޔާނެކަމަށް ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން. ފެންވަޅު ހަޑި ނުކުރާނެ ކަމަށް އަދި މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެތަން ސާފުކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ފިހިގަނޑުން ފޮޅާ ސާފުކޮށްލާނެކަމަށް ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން." ކުރިނބީ ޒުވާނުން ޓީމު ލީޑުކުރި ވިސާމް "ފެށުމަށް" ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސްކިތް ސާފުކޮށް ނިމިފައި - ފޮޓޯ: ފެށުން

ކުރިނބީ ޒުވާނުންނަކީ ތަފާތު ސަޅި ބައެކޭ ބުނަނީ މިހެންވެގެންނެވެ. ރަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް ހިލޭސާބަހަށް ސްކޫލްކުދިންގެ ބޯކޮށައިދިން ފަދައިން، މިފަހަރުވެސް އެ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އެހާމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. ކުރިނބީ ޒުވާނުންނަށް ޝުކުރު ޙައްޤެވެ. ތިޔަ ޙިމާޔަތް ކުރީ ﷲ ގެ ގެކޮޅެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
856162311

ހިޔާލު

 1. Rayyithumeehaa

  Saabas. Thee mi gaumuge aslu zuvaanun .miskiy hadikuri baayakah echcheh visnuniyaa kalaakoa

 2. Mary

  Masah Allah …. ❤️❤️

  14
 3. މީނު

  Mulhi vaahakai kiyaa nimunuiru vaguthujehunuiru namaadhah erivaahaek neiy.

  9
  4
 4. MAISHAA HAMEEDHU

  THIYAKURI MASAKATHAN MAAIN ALLAH THIYAEH MEHAA ZUVAANUN HEYOSAVAABAAI DHARU MA DHEVAASHI AAMEEN ADHI EHVES MEEHAKU MISKITHAN GELUMEH NUDHEY NEH KAMAN UMEEDHU KURAN MAISHA HAMEEDHU AADHES KOHFA BUNAN MIFADHAKAN THA NUKURUMAN ME SATHAIN SATHA ISLAAMU DHEENEH VEEMA KOHMEH MEEHAKUVES MAAIN ALLAH HUGE GEKOLHU HIYMAAYAH KURAN VAANEH SHUKURIYAA

  16
 5. ާާއަޒީމް

  ތިކަހަލަ ލަޝްކަރެއް ބޭނުމީ! ސާބަހޭ! މާތް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށި!

  40
 6. Fathimaa

  Maasha Allah

  24
 7. Khalud

  Maashaa Allaahu، thiya kudhinnah barakaaiy lavvaiy mi dheenugai saabithukamaaeku thibbavai dheen himaayaiy kurumugai kaamiyaabu minvaru kuravvaashi eve. Aameen

  27
 8. Ibrahim Malsoon Mohamed

  Assalam Alaikm..
  Alhugandu Vs Kunburudhoo ah dhiyain.. Thi miskiy fenun.. Alhugandu hithah eri miss Meehun jessumeh kuraa kameh baaey.. Varah dheravi ehaa hadi koffa hurumun.. Allah thi zuvaanun nan heyo rahmai lawaashi.. Aameen..??

  30
 9. Nasrath

  Jazakallah khair

  27
 10. ޝުކުރޭ

  ދުނިޔެ މަތީގައި ރަނގަޅު މީހުން އަދިވެސް ތިބި ކަމުގެ ހެއްކެއް މީ . ޝުކުރިއްޔާ ޒުވާނުން އައް!

  58
 11. Ahmed yoosuf .b.kendhoo

  Kuribee zuvaan guroopah saabahaai ahsari bas rahdhukuran.thiyafadh yeyolafaa kankan kurumugaa thiya guroop dhemi onnaane kamah unmeedhu Kiran.
  Thiya guroopuge enme beyfulhunnah ahllhu heyo rahumah lahvaashi.

  32
  1
 12. ވިސްނާ

  komme kameh kurinamaves heyoniyathaaeku kureema eygefaidhaa kuraanenekan hamayageen kommemeehakuves balanvee ehenmeehunah rangalhu namoonaa meehakah veveythoa

  30
  1
 13. alias

  may
  God
  bless
  you
  all

  29
 14. އައްލެއިކަލޯ

  zuvaanunge is engumuge reethi misaalakah. dhivehi emmehai mujthamauthakugai ashagennevun muhimmu kameh.

  27
 15. Muslih

  Maashaa Allah

  31
  1
 16. Nudhanna meehaa

  Konmehen nujehey namaadhu kurivaaka liyaakah namaadhu gadiah medhukandali vaahaka oi.hama hajam nukurevenee.ekudhin ekuree v rangalhu kameh konme meehaku kuriyas rangalhu kameh vaanee rangalhu kamakah. ekudhinnah haggu shukuru.

  42
 17. Sha

  Thiya kudhinah ahsari bahaa, saabas dhannavan… May God bless you all..

  46
 18. Shahee

  Thiyakudhin Nah heyojazaa dhehvaashi Aameen

  67
 19. ރަނގަޅު

  ކުރިކަންތައް ވަރައް ރަނގަޅު މާﷲގެރަހުމަތުުންް ހުރިހާކުދިންވެސް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގުގާ ލައްވާށި امين އަދި އެއްވާހަކަ މިސްކިތުގަ އައުރަ ނިވާނުކޮއް ތިބުމުން ވަރައް ދެރަވެއްޖެ ދެންފަހަރަކުން އައުރަނިވާކުރަންހަނދާންކުރާތި ނަމާދުކުރިކަމައް ހީކުރަން ނުކުރާާަަަަަނަަަމަަ ދެންބުނާނީ ނަމާދު ކުރުމާއެކު އެހެން ކަންތައް ކުރާށޭ އެއިރުންނޭ ކާމިޔާބު މީހަކައް ވެވޭނީ

  110
  1
 20. ޙިޔާލު

  މީހާ ކުރާ އަޅުކަންތަކަކީ އެހެންމީހުންނަށް އިގެން ޖެހޭ ކަމެއް ހެން ހިޔެއް ނުވޭ!
  އަޅުކަމަކީ މީހުންނަށް ދެއްކެން ކުރާކަމެއް ނޫން
  ކޮންމެ މީހަކު ކުރިނަމަވެސް ހެޔޮކަމެއް ވާނީ ހެޔޮކަމަކަށް،
  އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ އެންމެން ނަށް އެކަމުގެ ޢުޤޫބާތް ލިބޭނެ ދުވަހެއް ކަޝަވަރުން ވެސް އަންނާނެ.

  80
  1
 21. އަލީ ރިޒާ

  އުފަލުން ގޮސް ރޮވިއްޖެ
  މާތްﷲ ތިޔަ ކުދިން ނަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށި

  150
  2
 22. ހަޟުރަތު ތައުބާ

  ކުނބުރުދޫ ފަޅު ރަށަކަށް ވުމުން އެކަމުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ އަކާއި ނަފައެއް ކުރީ ކުރިނބީ ރައްޔޔިތުން ނަށް، ރޭގަނޑު ދަންވަރު ކުނބުރުދު އަށް އަރާ ކަރަންޓު ނަރާ ލަކުޑި އާއި ރުއް ގަހާ ފަނާ ކާއްޓާ ކުރުނބަޔާ ގޭގޭގަ ޖަހާފައި ހުރި ޓިނާ ދޮރާއި ދޮރުފަދަ ތަކެތި ގެންދިޔަ މީހުން މިހާރުވެސް ކުރިނބީގައި ތިބޭނެ ، އެކަން ތިޔަ ކުދިން ނަށް ފަހަރެއްގައި ނޭގިދާނެ ، ތިޔަ މިސްކިތް ހަޑި ކުރުމުގައިވެސް ކުރިނބީ މީހުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު ، ނަމަވެސް މިއަދު ތިޔަ ޒުވާނުން ތި ކުރި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ވެސް ބަލައިގަންނަން ، ތިޔަ ޒުވާނުން ނަށް އެންމެން ކޮމެންޓު ކުރަންވެސް މިއަދު މިޖެހުނީ އެރަށް ފަޅުވުމުން ނޫންތޯ ، އެ ފައިދާވެސް މިއަދު ތިނެގީ ކުރިނބީ ޒުވާނުން.
  ގޯހެއް، ނޫން ބައެއް މީހުން ބުނޭ، ކުނބުރުދޫ އަކީ އަހަރުމެންގެ ބަނޑަހަ ގެޔޭ ، ތެދެއްމެ ! މިއަދު އަހަރުމެން މިތިބީ އެ ބަނޑަހަ ގެއިން ނުކުމެ ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނަށް އެތަން ހިތަކަށް ދީގެން. ” ތައުބާ “

  36
  13
 23. މީހެއް

  Jamaah hadhaigen namaadhu kohlinama salhi vis

  46
  1
 24. Aiminath

  ކުރިނބީ ޒުވާނުންތަކެއްކުރި ބުރަ މަސައްކަތައް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް…. ތިކުދިން ތިދައްކުވައިދިނީ ނަމޫނާ މިސާލެއް…

  101
 25. visnaa

  kithanme heyo amalu thakeh kuri namaves enme furathama iskan dheyn vee kanthah dhookoh lun ragalheh noon. namaadhu kuri nama ekan mihaa thafseel koh oth liumaehga naeema meehun dhekeynee ehen gothakah. ekan liun nama varah furihama. Allah ebaimeehunah heyo Rahmath lahvaashi. ameen

  55
 26. Hassan

  Miee miskitheh noon m8haaru… sharuee gothun miskithekey nukiyaane… dhen kuribeege miskithuge aabaathura filuvinama v rangalhuvees..

  5
  16
 27. Vissnaa meehaa

  Eynme furathama oriyaan nivaa kohgen misskitha araanama dow eynme kuhje fehnanii digu eyche laigen hutaves firihenun ge aura neyngenii baa hithaama huri misski saafkoh samaalukan hoadiyass nuvaane tii hama samaalukan hoadan kuri kameh

  6
  33
  • Ma

   hasadha viyas thee boduvarey vissnaa meehaage vissnun koshi kamaameydhu hithaama kuran thihaa vissnaa iru aura nivaa nukon miulhy anhen echehinah echekey nubunanee keevebaa ekudhin ethibee oriyaamuneh noondw laigen huri sotu adhi kakulun macha hutas e nuvaaneh dw ekudhin meehuge samaalukan hoadhan kuri kamaka hajam please

   26
   3
  • Visnaidhey meehaa

   Okay. Aura nivaa nukosho ekudhin thibee. Ekam theekee nuun dho wisnaidheynwee gothakee. Ekudhin ekahala kemeh ekurii nubai niyathegga heneh hiyeh nuwey. Ehnwiim ithurah mikan rangalhu kolli nama ey buninama. Thikahala kankann nagaigen rahdhu dhiniima rangalhu kankann kuran onna shaugu gelley goii waane

   25
 28. V

  Saabas hama saabas ??
  Thee miummathah beynunvaa zuvaanunaky

  45
 29. abdlo

  varah ufaavejje miskithah araa miskiy dheke loabivaa ethakeh zuvaanun adhives raajjeyga ulheythee. Hithah aranee ethanugai beyadhabee basthakaa liyunthah liyunu meehun nakee hama Islaamun baaey

  42
 30. Schifaq

  Varah ufaa vi mi liyun kiyaalyma… ehaame dheravi e zuvaanun namaadhu kuri kameh egifa nethyma.

  31
  1
 31. ރޮބިން

  ޖަޒަކަﷲ ޙައިރަން… ވީ އުފަލުން ރޮވިއްޖެ

  69
 32. Inaa

  Mifahun rashuga kuri hurihaa muhimmu kamehvess kury Ali wishaam isnagaigen. Ali wishaam men kahala myhaku rah hingan hurejjenama ithuru ethah kurierumeh kurinbi ah annaane. 2020 vana aharuge rashu council ah kurimathi laanekamah umydhu kuran. Vote hoadhan masah kah kohdheynan.

  24
 33. kkk

  kurikanthah kithammehaaves ragalhu. ekam namaadh nukoh thihen kithamme kameh kuriyas faidhaaeh nei… a

  14
  4
 34. އާވިބޮން

  ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް…..???
  “އުއްމީދުކުރަނީ ކުނބުރުދޫ މިސްކިތަށް އިތުރަށް ގެއްލުން ނުދޭނެކަމަށް. ފާރުތަކުގައި ދެން ނުލިޔާނެކަމަށް ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން. ފެންވަޅު ހަޑި ނުކުރާނެ ކަމަށް އަދި މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެތަން ސާފުކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ފިހިގަނޑުން ފޮޅާ ސާފުކޮށްލާނެކަމަށް ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން.”
  މިކަން ހަނދާންކޮށް ލުން މުހިއްމު ?

  57
 35. ފަލަކް

  މިސްކިތް ސާފުކުރަން ރަގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު ނަމާދު ވަގުތު. ޖެހުމުންނަމާދު. ކުރީމާ މާސަޅިވީސް.

  39
  • ޒަވިޔަނި.

   Namaadhu nukuraa kameh neyn’ge dho?v

   19
 36. Fathimath

  Varah ufaaveri habareh ,namaadhu vaguthu vumunn namaadhu kurikamah ,unnmeedhu kurann ..thiya ennmehaa zuvaanunn nah rahmaiilahvaa ,thedhumagu dhahkavaashi..Aameen

  26
 37. މީހެއް

  Allah heyo jaza minvar kuravvasi

  20
 38. ހެޔޮ އެދޭ.

  މިސްކިތެއް ސާފުކުރިޔަކަސް ނުވާނެ. ސާފުކުރަން ގޮސްތިބި މީހުން ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ނަމާދު ކުރަންވެސް ޖެހޭނެ. ވަގުތާ ގަޑިޔާ ކުރިކަން ތައް ލިޔުނު އިރު ނަމާދު ކުރިވާހަކަ ނައީ ކީއްވެ؟؟؟

  19
  • Ely

   Ekan thah kuri meehunaa dhekolhah aura nivaleh nukureyey kiyaa iru emeehun viyyaa ekan thah vx kohfithaa ehen bayakah nuvi evareh eii haadha bodu kamekey kurinbee zuvaanun kuri saabahey kuribee zuvaanun

   12
  • Rabeeu

   Emeenun namaadhu nukuraakameh kihineh kaleyah engunee

   11
 39. Nudhanna meehaa

  Hama ranagalhah vx shukuru haggu…thiya zuvaanunnah adhah vure fahi maadhamaaeh minvaru kohdhehvaashi….aahirathuge …heyo naseebu dhehvaashi

  12
  • Emme ingey

   Kaley thee emme ingey dhw

   4
   3
 40. ހުސެން

  މާޝާ ﷲ މިހާރު ހާދަ ހިތްޤައިމޭ. ކުރިނބީ ޒުވާނުންތަކެއްކުރި ބުރަ މަސައްކަތައް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް…. ތިކުދިން ތިދައްކުވައިދިނީ ނަމޫނާ މިސާލެއް…

  24
 41. އަލީ

  ރަނގަޅުކަމެއް. އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް

  17
  1
  • މީހެއް

   ތީީ ހަމަ ނަމޫނާާ ކުދިންކޮޅެއް. އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ރައްދުކުރަން.???????

   23

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް