Fresh Passion fruit with Lychee and Lime Mojito

ބަދިގެތެރޭން - ފެޝަން ފްރުޓް މޮޖީޓޯ

ބަދިގެ ތެރޭން މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ފެޝަން ފްރުޓް މޮޖީޓޯ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 3 މިންޓް ލީފް
  • 3 މިންޓް ލީފް
  • 2/1 ލުނބޯ (ފޮތިފޮއްޗަށް ކޮށާފައި)
  • 2 ފެޝަން ފްރުޓް
  • 1 ސްޕްރައިޓް ފުޅި (ކުޑަ)
  • އައިސް ކިއުބް (ބޭނުންވާވަރަށް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

މިންޓް ލީފް، ކޮށާފައިހުރި ލުނބޯކޮޅު އަދި ފެޝަން ފްރުޓްގެ އޮށްތައް ތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް (ލުނބޯގެ ދިޔަ ނިކުންނަ ވަރަށް) ޗިސްޗިސް ކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެތެރެއަށް އައިސްކިއުބް ކޮޅު އޮއްސައިލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަށި ފުރެންދެން ސްޕްރައިޓް އަޅައިލާށެވެ. މިހާރު ފެޝަން ފްރުޓް މޮޖީޓޯ މިވަނީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް