އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް - ފޮޓޯ: ވަގުތު

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޑީއާރުޕީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އީސީ އިން ނިންމައިފި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަނާޅައިގެން އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޑީއާރުޕީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

މިގޮތުން މީގެން ކޮންމެ ޕާޓީއެއް 50،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އީސީ އިން ނިންމައިފައި ވެއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވީ، މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އާދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޑީއާރުޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކުންވަނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް އަދާލަތު އަދި ޑީއާރުޕީ އަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީ އަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މި ދެޕާޓީން ވާދަކޮށް މަޖިލީހުގެ އެއްގޮނޑިވެސް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ