އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓަރީ މުއްސަބު އަބްދުﷲ --

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއެކު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް މުއްސަބު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި!

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓަރީ މުއްސަބު އަބްދުﷲ ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ.

ފެށުމަށް އަށް ވަނީ އެކަން ޔަގީންވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. 

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުއްސަބު މިއަދު ސަލާމްބުނެ، އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ހައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ، އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަމާޒު ވަނީ މުއްސަބަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ