ބަދިގެތެރޭން – ކޯކް ފްލޯޓް

ފެށުން "ބަދިގެތެރޭން" މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ކޯކް ފްލޯޓް ތައްޔާރުކޮއްލާނެ ގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • ކޯކް
  • ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް ( އެހެން ފްލޭވަރ އެއްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ )

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ތައްޓަކަށް އައިސްކްރީމް ސްކޫޕެއް އެޅުމައްފަހު ކޯކް އަޅާށެވެ. އެއައްފަހު  ކޯކް އާއި އައިސްކްރީމް ކޮޅު ކުޑަކޮށް މިކްސް ކޮއްލާށެވެ. މިހާރު މިވަނީ ކޯކް ފްލޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ކޯކް ފްލޯޓް ބޮޑަށް މީރު ވާނީ ފިނި ކޮއްލައިގެންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް