ބަދިގެތެރޭން - ފިހުނު ކުކުޅު

ފެށުން "ބަދިގެތެރޭން" މިފަހަރު މި ގެނެސްދެނީ ފިހުނު ކުކުޅު ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތެވެ.

ބޭނުންވާތަކެތި:

 • 1 ކުކުޅު (ހަންނޮޅާ ސާފުކޮށްފައި)
 • 2 ސސ ދިރި
 • 1 ސސ ކޮތަނބިރި
 • 10 ހިކިމިރުސް
 • 6 ހިކަނދިފަތް
 • ކުޑަ ކާށި ކިބައެއްގެ ހުނި
 • 1 ފިޔާ (ބޮޑު)
 • 2 ލޮނުމެދު
 • އިނގުރު
 • ލޮނު ( ރަހަލާވަރަށް)
 • ½ މސ ކާކުލަ (ރަތް)

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ކުކުޅާއި ކުލަ ފިޔަވާ އެހެންހުރިހާ ބާވާތެއް ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ފުނޑިބައި ކުލަކޮޅާ އެއްކުރުމަށްފަހު ކުކުޅުގާ ހާކާލާށެވެ. އަދި 250 ޑިގްރީއަށް އަވަން ހޫނުކުރުމަށްފަހު ކުކުޅު ފިހެލާށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ