މާލެއަށް އުދަ އަރާފައި - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

މާލެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާ ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާ ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

މާލެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އަރަމުންދަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުންނެވެ. އުދައިގެ ބޮޑެތި ރާޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކާނިވަލުގެ ތެރޭގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުން މަގުމައްޗަށް ވެސް ވަނީ ފެންގަނޑު ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ހެންވޭރު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް ވެސް އުދަ އަރައި އެ ހިސާބުގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

މާލެއަށް އުދަ އަރާފައި - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އުދައިގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މާލެއަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އެރިއިރު ރޭވެސް މާލެއަށް ވަނީ އުދަ އަރާފައެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާ ދިމާލުން ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާތީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު ނަމަވެސް ބޮޑު ދިޔައިގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް