ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލިމީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންނަނީ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ އެއަތޮޅު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލިމީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މީހާ މާލެ ގެނެވޭނީ މެންދުރުފަހު 13:10 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިތުރު ފަރުވާއަށް މީހަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުން ކުރަމުންދާއިރު، ލ އަތޮޅުން ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި ގެއްލިފައިވާ އަންހެން މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެ ސަރވިސް އިން ހުއްޓުމެއްނެތި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ބަލިމީހަކު މާލެ ގެންނައިރު، މިފަދަ އޮޕަރޭޝަން މިފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ